روزنامه کیهان به شدت به روزنامه جمهوری اسلامی حمله کرد.

روزنامه کیهان به شدت به روزنامه جمهوری اسلامی حمله کرد.