پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل با پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل با پهپاد مورد هدف قرار گرفت.