گروه طالبان دست به تخریب گسترده محل دفن قهرمان ملی افغانستان زدند.

گروه طالبان دست به تخریب گسترده محل دفن قهرمان ملی افغانستان زدند.