در ویدئو زیر ، حمله وحشتناک یک خرس به موتور سوار را مشاهده می نمایید .

در ویدئو زیر ، حمله وحشتناک یک خرس به موتور سوار را مشاهده می نمایید .