شرکت “سایبر ریزن” حاضر نشد از شرکت‌های مخابراتی یا کشورهایی که هدف حملات نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند نام ببرد با این حال در گزارش این شرکت اشاره شده که شرکت‌های مخابراتی هدف گرفته شده در بعضی از کشورهای جنوب آسیای شرقی بوده‌اند که مدت مدیدی با چین اختلا…

شرکت “سایبر ریزن” حاضر نشد از شرکت‌های مخابراتی یا کشورهایی که هدف حملات نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند نام ببرد با این حال در گزارش این شرکت اشاره شده که شرکت‌های مخابراتی هدف گرفته شده در بعضی از کشورهای جنوب آسیای شرقی بوده‌اند که مدت مدیدی با چین اختلاف داشته اند.