جنگنده های ترکیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را بمباران کردند.

جنگنده های ترکیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را بمباران کردند.