به گفته رسانه‌های عراقی، چند نفر زیر آوار قرار دارند و ساختمان فرو ریخته است

به گفته رسانه‌های عراقی، چند نفر زیر آوار قرار دارند و ساختمان فرو ریخته است