رسانه اصولگرا ضمن انتقاد به سیدحسن خمینی کنایه هایی تند به دولت هاشمی و خاتمی نیز زد.

رسانه اصولگرا ضمن انتقاد به سیدحسن خمینی کنایه هایی تند به دولت هاشمی و خاتمی نیز زد.