وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آغاز عملیات نظامی علیه نیروهای قره باغ خبر داد. منابع خبری در قره باغ می گویند باکو از چند جبهه عملیات نظامی خود را آغاز کرده است….

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آغاز عملیات نظامی علیه نیروهای قره باغ خبر داد. منابع خبری در قره باغ می گویند باکو از چند جبهه عملیات نظامی خود را آغاز کرده است.