ترکیه بار دیگر به سوریه حمله نظامی کرد.

ترکیه بار دیگر به سوریه حمله نظامی کرد.