نیروهای مقاومت غزه به فلسطین اشغالی حمله موشکی کردند.

نیروهای مقاومت غزه به فلسطین اشغالی حمله موشکی کردند.