یک منبع امنیتی از کشته شدن یک از اعضای وزارت کشور عراق در حمله مسلحانه افراد ناشناس خبر داد.

یک منبع امنیتی از کشته شدن یک از اعضای وزارت کشور عراق در حمله مسلحانه افراد ناشناس خبر داد.