اسرائیل سه موشک به نوار غزه شلیک کرد.

اسرائیل سه موشک به نوار غزه شلیک کرد.