میدان گازی«کورمور» در سلیمانیه واقع در شمال عراق هدف حمله راکتی قرار گرفته است.

میدان گازی«کورمور» در سلیمانیه واقع در شمال عراق هدف حمله راکتی قرار گرفته است.