معترضین بعد از ورود به ساختمان پارلمان، در صحن علنی پارلمان و دیگر اتاق ها نشستند یا مشغول عکس یادگاری از خود بودند. جمعی هم به سینه زنی و پایکوبی پرداختند….

معترضین بعد از ورود به ساختمان پارلمان، در صحن علنی پارلمان و دیگر اتاق ها نشستند یا مشغول عکس یادگاری از خود بودند. جمعی هم به سینه زنی و پایکوبی پرداختند.