ارتش آمریکا و انگلیس روز چهارشنبه نیز ۱۰ مرتبه مناطق مختلف استان الحدیده را هدف گرفته بودند.

ارتش آمریکا و انگلیس روز چهارشنبه نیز ۱۰ مرتبه مناطق مختلف استان الحدیده را هدف گرفته بودند.