متجاوزان آمریکایی-انگلیسی امروز جمعه پنج حمله به استان حدیده انجام دادند.

متجاوزان آمریکایی-انگلیسی امروز جمعه پنج حمله به استان حدیده انجام دادند.