نماینده مردم درگز در مجلس گفت: درخواست ما از دولت جدید این است که مراقب جریان تحریف و فرصت طلبان باشد و با درایت نیت شوم آنها را نقش برآب کند.

نماینده مردم درگز در مجلس گفت: درخواست ما از دولت جدید این است که مراقب جریان تحریف و فرصت طلبان باشد و با درایت نیت شوم آنها را نقش برآب کند.