قدیری ابیانه در پاسخ به این سوال که آیا امروز نیاز به ترمیم کابینه وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر کسی ناکارآمد است و فرد کارآمدتری دارند بله باید تغییر صورت بگیرد اما اگر ندارند چرا باید تغییر کند. اصل در تعویض نیست چون خیلی از مشکلات کشور از کابینه نیست …

قدیری ابیانه در پاسخ به این سوال که آیا امروز نیاز به ترمیم کابینه وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر کسی ناکارآمد است و فرد کارآمدتری دارند بله باید تغییر صورت بگیرد اما اگر ندارند چرا باید تغییر کند. اصل در تعویض نیست چون خیلی از مشکلات کشور از کابینه نیست بلکه از عملکرد مردم است.