رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: دولت تا ۴۵۰ روز آینده باید هر روز پاسخگوی برجامی باشند که در سفره این ملت گذاشته شد.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: دولت تا ۴۵۰ روز آینده باید هر روز پاسخگوی برجامی باشند که در سفره این ملت گذاشته شد.