ایلنا: یک کاروان نظامیان آمریکایی در عراق هدف حمله قرار گرفت.

ایلنا: یک کاروان نظامیان آمریکایی در عراق هدف حمله قرار گرفت.