یک کاروان نظامی آمریکا حامل تجهیزات لجستیک امروز در التاجی استان بغداد هدف حمله قرار گرفته شد.

یک کاروان نظامی آمریکا حامل تجهیزات لجستیک امروز در التاجی استان بغداد هدف حمله قرار گرفته شد.