سایت جبهه پایداری به بهانه مواضع اخیر علی لاریجانی درباره خالص سازی، به علی و صادق لاریجانی حمله کرد.

سایت جبهه پایداری به بهانه مواضع اخیر علی لاریجانی درباره خالص سازی، به علی و صادق لاریجانی حمله کرد.