​مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتشار توئیتی به حمبه به سلمان رشدی واکنش نشان داد.

​مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتشار توئیتی به حمبه به سلمان رشدی واکنش نشان داد.