ایرنا نوشت: فرآیند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از احراز صلاحیت ها تا مناظره ها، هم در قالب و هم محتوی از اصول انصاف، منطق و واقعیت دور شده است. رییس جمهوری تداوم این روند را جفا به نظام جمهوری اسلامی و توهین به مردم توصیف و نسبت به این نوع رویک…

ایرنا نوشت: فرآیند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از احراز صلاحیت ها تا مناظره ها، هم در قالب و هم محتوی از اصول انصاف، منطق و واقعیت دور شده است. رییس جمهوری تداوم این روند را جفا به نظام جمهوری اسلامی و توهین به مردم توصیف و نسبت به این نوع رویکرد اعتراض کرده است.