منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، مهاجمان مسلح با حمله به مسجدی در شمال غرب نیجریه ۱۹ نفر را ربودند.

منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، مهاجمان مسلح با حمله به مسجدی در شمال غرب نیجریه ۱۹ نفر را ربودند.