منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی به غرب و جنوب سوریه، حمله موشکی کرده و سامانه پدافندی سوریه هم چند موشک را رهگیری و سرنگونی کرده است….

منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی به غرب و جنوب سوریه، حمله موشکی کرده و سامانه پدافندی سوریه هم چند موشک را رهگیری و سرنگونی کرده است.