نیروی زمینی سپاه موج دیگری از حملات خود علیه مواضع تروریست های اقلیم عراق را آغاز کرده است.

نیروی زمینی سپاه موج دیگری از حملات خود علیه مواضع تروریست های اقلیم عراق را آغاز کرده است.