کیهان نوشت: آقای مهدوی‌کیا در حد و ‌اندازه‌ای نیست که اقدام زشت و زننده او به حساب مردم شریف این مرز و بوم نوشته شود و رژیم کودک‌کش اسرائیل هم می‌داند که امثال او در قد و قواره‌ای نیستند که برای اقدام ناشایسته او بیشتر از یک پروپاگاندا و تبلیغ بادکنکی…

کیهان نوشت: آقای مهدوی‌کیا در حد و ‌اندازه‌ای نیست که اقدام زشت و زننده او به حساب مردم شریف این مرز و بوم نوشته شود و رژیم کودک‌کش اسرائیل هم می‌داند که امثال او در قد و قواره‌ای نیستند که برای اقدام ناشایسته او بیشتر از یک پروپاگاندا و تبلیغ بادکنکی دل خوش کرده و حساب باز کند!