معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اقتصاد ایران، یک انقلاب اقتصادی می‌خواهد که عدم اجرای آن در بیست سال گذشته، این همه مشکلات را بوجود آورده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اقتصاد ایران، یک انقلاب اقتصادی می‌خواهد که عدم اجرای آن در بیست سال گذشته، این همه مشکلات را بوجود آورده است.