شهردار منطقه ۱۲ گفت: پاساژ پروانه با توجه به تمام شدن قرارداد بهره‌بردار، که بهره برداری از جمعه بازار و پارکینگ را بر عهده داشت، تعطیل شده و بهره برداری از آن صورت نمی‌گیرد….

شهردار منطقه ۱۲ گفت: پاساژ پروانه با توجه به تمام شدن قرارداد بهره‌بردار، که بهره برداری از جمعه بازار و پارکینگ را بر عهده داشت، تعطیل شده و بهره برداری از آن صورت نمی‌گیرد.