مسوولان سازمان لیگ و شخص اول فدراسیون فوتبال در صحنه‌هایی که تضاد پیش می‌آید باید بیایند حرف بزنند و از فدراسیون دفاع کنند. رییس کجاست که بیاید حرف بزند؟ تمام این شایعات که دیگر از شایعه فراتر رفته و دارد به حقیقت می‌رسد به خاطر این است….

مسوولان سازمان لیگ و شخص اول فدراسیون فوتبال در صحنه‌هایی که تضاد پیش می‌آید باید بیایند حرف بزنند و از فدراسیون دفاع کنند. رییس کجاست که بیاید حرف بزند؟ تمام این شایعات که دیگر از شایعه فراتر رفته و دارد به حقیقت می‌رسد به خاطر این است.