سفر پر دستاورد آیت الله رئیسی به روسیه، بخشی از راهبرد مهم و عمل گرایانه دولت سیزدهم است.

سفر پر دستاورد آیت الله رئیسی به روسیه، بخشی از راهبرد مهم و عمل گرایانه دولت سیزدهم است.