پس از آنکه گزارشی به دست رسید مبنی بر اینکه ماموران پلیس فدرال آمریکا منزل دونالد ترامپ را برای پیدا کردن اسناد محرمانه جستجو کرده اند، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تلویحا از اعدام ترامپ حمایت کرد….

پس از آنکه گزارشی به دست رسید مبنی بر اینکه ماموران پلیس فدرال آمریکا منزل دونالد ترامپ را برای پیدا کردن اسناد محرمانه جستجو کرده اند، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تلویحا از اعدام ترامپ حمایت کرد.