بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان حمایت می‌کند.

بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان حمایت می‌کند.