علی اصغر مونسان گفت: تلاش می کنیم فعالان گردشگری با حمایت های لازم، زیان های ناشی از کرونا را تحمل کنند و ورشکسته نشوند.

علی اصغر مونسان گفت: تلاش می کنیم فعالان گردشگری با حمایت های لازم، زیان های ناشی از کرونا را تحمل کنند و ورشکسته نشوند.