معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید بتوانیم، تولید را به مفهوم واقعی کلمه ارتقا دهیم؛ گفت: باید با هماهنگی دستگاه قضایی و سیستم بانکی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور شویم….

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید بتوانیم، تولید را به مفهوم واقعی کلمه ارتقا دهیم؛ گفت: باید با هماهنگی دستگاه قضایی و سیستم بانکی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور شویم.