وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید بذر است.

وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید بذر است.