اسامه حمدان نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در بیروت گفت که مقاومت در سلامت کامل قرار دارد و نبرد طوفان الاقصی را با قدرت و اقتدار مدیریت می‌کند….

اسامه حمدان نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در بیروت گفت که مقاومت در سلامت کامل قرار دارد و نبرد طوفان الاقصی را با قدرت و اقتدار مدیریت می‌کند.