مسئول روابط عربی در جنبش حماس اعلام کرد که این جنبش گفتگوهای داخلی و خارجی را برای قطعی کردن ازسرگیری روابط با سوریه انجام داده است.

مسئول روابط عربی در جنبش حماس اعلام کرد که این جنبش گفتگوهای داخلی و خارجی را برای قطعی کردن ازسرگیری روابط با سوریه انجام داده است.