گلر تازه ملی پوش شده فوتبال ایران می گوید در ۲-۳ سال اخیر تلاش زیادی کرده بود تا به تیم ملی برسد.

گلر تازه ملی پوش شده فوتبال ایران می گوید در ۲-۳ سال اخیر تلاش زیادی کرده بود تا به تیم ملی برسد.