فرقی نمی‌کند چند سالمان باشد، متأهل باشیم یا مجرد؛ این روزها اگر حواسمان به دخل و خرجمان نباشد کلاهمان پس معرکه است. این گزارش مبروط به مجله خانواده اردیبهشت ۱۰۴۲ است….

فرقی نمی‌کند چند سالمان باشد، متأهل باشیم یا مجرد؛ این روزها اگر حواسمان به دخل و خرجمان نباشد کلاهمان پس معرکه است. این گزارش مبروط به مجله خانواده اردیبهشت ۱۰۴۲ است.