دبیرستاد حقوق بشر در دیدار با خانواده‌ شهید ابومهدی المهندس گفت: حقوق بشر آمریکایی تخصص ویژه‌ای در تبدیل شادی به عزا دارد و ملت عراق با همه وجود عمق ضد انسانی بودن آن را درک کرده‌اند….

دبیرستاد حقوق بشر در دیدار با خانواده‌ شهید ابومهدی المهندس گفت: حقوق بشر آمریکایی تخصص ویژه‌ای در تبدیل شادی به عزا دارد و ملت عراق با همه وجود عمق ضد انسانی بودن آن را درک کرده‌اند.