بهرام صلواتی ضمن هشدار در مورد خطر شیوع مجدد کرونا در زمان بازگشت مهاجرین به لزوم ایجاد محدودیت در مرزهای کشور تاکید کرد.

بهرام صلواتی ضمن هشدار در مورد خطر شیوع مجدد کرونا در زمان بازگشت مهاجرین به لزوم ایجاد محدودیت در مرزهای کشور تاکید کرد.