انتشار تصاویری از حضور یک گربه در شعبه اخذ رای ترکیه،واکنش های زیادی را در برداشته است.

انتشار تصاویری از حضور یک گربه در شعبه اخذ رای ترکیه،واکنش های زیادی را در برداشته است.