ولادیمیر پوتین در مرکز فرماندهی جنگ علیه اوکراین در شهر «روستوف نا دونو» واقع در جنوب روسیه و در ادامه به شهر «ماریوپل» حضور پید کرد.

ولادیمیر پوتین در مرکز فرماندهی جنگ علیه اوکراین در شهر «روستوف نا دونو» واقع در جنوب روسیه و در ادامه به شهر «ماریوپل» حضور پید کرد.