ملایری‌ها علیرغم برودت هوا، با درک شرایط سیاسی اجتماعی کشور به میدان آمده و رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند.

ملایری‌ها علیرغم برودت هوا، با درک شرایط سیاسی اجتماعی کشور به میدان آمده و رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند.