گزارش خبرگزاری اِی بی سی، از حضور پادشاه تبعیدی اسپانیا در امارات حکایت دارد.

گزارش خبرگزاری اِی بی سی، از حضور پادشاه تبعیدی اسپانیا در امارات حکایت دارد.