در اجرای دستور دادستان مرکز استان اردبیل و پس از بازرسی اخیر در حوزه قضایی خلخال، مشگین شهر دومین حوزه مورد بررسی هیئت اعزامی از استان قرار گرفت….

در اجرای دستور دادستان مرکز استان اردبیل و پس از بازرسی اخیر در حوزه قضایی خلخال، مشگین شهر دومین حوزه مورد بررسی هیئت اعزامی از استان قرار گرفت.