حضور نوزاد ۱/۵ میلیاردی در ویژه برنامه سال نو تلویزیون به سوژه رسانه ها تبدیل شد.

حضور نوزاد ۱/۵ میلیاردی در ویژه برنامه سال نو تلویزیون به سوژه رسانه ها تبدیل شد.